Vedtægter

for Trollekoret

§ 1 Foreningens formål:

Foreningens formål er at drive frivillig fritidsundervisning for voksne i korsang.

§ 2 Foreningens medlemmer:

Foreningen kan som medlemmer optage alle med interesse for aktiv korsang.

§ 3 Hjemsted:

Foreningen er hjemmehørende i Lejre Kommune.

§ 4 Generalforsamling:

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt i januar måned. Et flertal i bestyrelsen kan dog træffe beslutning om, at der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens og lederens beretning
  3. Forelæggelse og vedtagelse af regnskabet
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af revisor
  6. Vedtagelse af medlemskontingent
  7. Drøftelse af indkomne forslag
  8. Diverse

Generalforsamlinger skal indkaldes med minimum 14 dages varsel. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Aktive medlemmer af koret er stemmeberettigede.

 § 5 Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af 5 personer. Korets leder er født medlem. Herudover vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for et år af gangen. Umiddelbart efter valget vælger bestyrelsen: formand, næstformand og kasserer. Korets leder kan ikke vælges til disse poster.

§ 6 Vedtægtsændringer:

Foreningens vedtægter kan ændres, hvis der på generalforsamlingen er flertal herfor og mindst 50% af de stemmeberettigede er til stede.

§ 7 Regnskabs- og formueforhold:

Kassereren fører regnskab med foreningens indtægter og udgifter samt formueforhold. Regnskabsåret er 1/1 til 31/12. Regnskabet revideres og godkendes af foreningens revisor forud for generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne kan hver for sig tegne foreningen.

Formand og kasserer er underskriftsberettigede til foreningens bankkonto.

§ 8 Foreningens ophør:

Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling beslutter dette.

I tilfælde af ophør skal eventuelle aktiver tilfalde almennyttig musisk aktivitet i Lejre Kommune.

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 3. januar 2017